BizPati

 • Ad
 • Ad
 • Ad
 • आज : २०७४ फागुन ९ गते
  Headlines :
  Ad

  बाख्रा पालनमा महिला सक्रिय

  संसार न्यूज संवाददाताआश्विन २४, २०७४
  afv|f kfng Joj;fodf ;lqmo k;f{sf dlxnfx? . g]kfn ;/sf/sf] kz'kfng of]hgfnfO{ cfTd;fy ub}{ lj?jfu'7L ufpFsf dlxnfx?n] afv|f kfng u/]kl5 plgx?sf] cfodf pNn]Vo ;'wf/ cfPsf] 5 . t:jL/ M laho s'df/ dxtf] ÷/f;; ÷k;f{

  बाख्रा पालन व्यवसायमा सक्रिय पर्साका महिलाहरु । नेपाल सरकारको पशुपालन योजनालाई आत्मसाथ गर्दै विरुवागुठी गाउँका महिलाहरुले बाख्रा पालन गरेपछि उनिहरुको आयमा उल्लेख्य सुधार आएको छ । तस्वीर ः रासस 

  ५८ पटक
  प्रतिकृया दिनुहोस्
  Ad
  Ad