Logo
१३ आश्विन २०७९, बिहीबार
     Thu Sep 29 2022
E-paper
  English Edition
   Unicode
Logo

सूचना प्रविधिमा बङ्गलादेशबाट सिक्नुपर्ने-सञ्चारमन्त्री कार्की;~rf/dGqL sfsL{ :jb]z lkmtf{ ;”rgf tyf ;~rf/dGqL ;’/]Gb|s’df/ sfsL{ aªunfb]zdf cfof]lht cfO{;Ll6 ;DaGwL ;Dd]ngdf ;xefuL eP/ zlgaf/ :jb]z kms]{kl5 lqe’jg cGt/f{li6«o ljdfg:ynaf6 aflx/ lg:sFb} . tl:a/ M k|bLk/fh jGt, /f;;


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

काठमाडौं । इस्टर्न हाइड्रोपावर कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि असोज २८ गते आईपिओ निष्काशन गर्ने भएको

भरतपुर । निजी कम्पनीको भन्दा सस्तो र राम्रो भएकाले फाइबर इन्टरनेट प्रति ग्राहकको आकार्षण

काठमाडौं । दुर्घटनामा परी असामयिक निधन भएका ग्राहकका परिवारलाई मेगा बैंकले बीमा बापतको रकम