Logo
२५ श्रावण २०७९, बुधबार
     Wed Aug 10 2022
E-paper
  English Edition
   Unicode
Logo

रोल्पामा भैँसीको छालाबाट डोको तयारी/f]Nkfdf e}F;Lsf] 5fnfaf6 8f]sf] tof/L e}F;L tyf /fFufsf] 5fnfaf6 df]l8Psf 8f]sf agfpFb} sf]rf{afª–$ 3fkfufpF /f]Nkfsf 6ªsaxfb’/ a’9fdu/ . /f]NKffdf 5fnfaf6 lgdf{0f ul/Psf 8f]sf cTolws dfqfdf k|of]u x’Fb} cfPsf] 5 . o:tf 8f]sf Jofkf/Lx?n]] clxn] kf]v/f, lrtjg nufot cGo lhNnfdf laqmLsf nflu n}hfg yfn]sf 5g tl:a/ M sljtf pkfWofo, lnafª -/f]Nkf_, /f;;

भैँसी तथा राँगाको छालाबाट मोडिएका डोका बनाउँदै कोर्चाबाङ–४ घापागाउँ रोल्पाका टङ्कबहादुर बुढामगर । रोल्पामा छालाबाट निर्माण गरिएका डोका अत्यधिक मात्रामा प्रयोग हुँदै आएको छ । यस्ता डोका व्यापारीहरुले अहिले पोखरा, चितवन लगायत अन्य जिल्लामा बिक्रीका लागि लैजान थालेका छन् तस्बिर: कविता उपाध्याय, लिबाङ (रोल्पा)

/f]Nkfdf e}F;Lsf] 5fnfaf6 8f]sf] tof/L e}F;L tyf /fFufsf] 5fnfaf6 df]l8Psf 8f]sf agfpFb} sf]rf{afª–$ 3fkfufpF /f]Nkfsf 6ªsaxfb'/ a'9fdu/ . /f]NKffdf 5fnfaf6 lgdf{0f ul/Psf 8f]sf cTolws dfqfdf k|of]u x'Fb} cfPsf] 5 . o:tf 8f]sf Jofkf/Lx?n]] clxn] kf]v/f, lrtjg nufot cGo lhNnfdf laqmLsf nflu n}hfg yfn]sf 5g  tl:a/ M  sljtf pkfWofo, lnafª -/f]Nkf_, /f;;

 


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

काठमाडौं । स्थानीय निर्वाचनमा जस्तै प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावमा पनि एमाले एक्लो हुने भएको

काठमाडौं । बझाङको बुङगल नगरपालिका ९ रारुमा एकै परिवारका तीन आमाछोरा र छोरी झुण्डिएको

काठमाडौं । सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स)को लागि लिइने परीक्षामा ७० अंक ल्याए पास

काठमाडौं । काठमाडौंको मुटु मानिने थापाथलीमा रहेको नर्भिक अस्पतालले एक रोपनी ८ आना १