Logo
१७ चैत्र २०७९, शुक्रबार
     Fri Mar 31 2023
E-paper
  English Edition
   Unicode
Logo

चिचिलिङ पोखरीplrt ;+/If0f / k|rf/ k|;f/sf] kvf{Odf t]x|y’dl:yt hnhn] uflj;df /x]sf] lrlrlnª kf]v/L . gofF jif{sf] cj;/df cfGtl/s ko{6ssf] eL8 nfUg] of] kf]v/L If]qdf k|z:t} ko{6sLo ;Defjgf /x]sf] 5 . tl:a/ M k|sfz wf}nfsf]6L, /f;;, t]x|y’d

plrt ;+/If0f / k|rf/ k|;f/sf] kvf{Odf t]x|y'dl:yt hnhn] uflj;df /x]sf] lrlrlnª kf]v/L . gofF jif{sf] cj;/df cfGtl/s ko{6ssf] eL8 nfUg] of] kf]v/L If]qdf k|z:t} ko{6sLo ;Defjgf /x]sf] 5 . tl:a/ M k|sfz wf}nfsf]6L, /f;;, t]x|y'd

उचित संरक्षण र प्रचार प्रसारको पर्खाइमा तेह्रथुमस्थित जलजले गाविसमा रहेको चिचिलिङ पोखरी । नयाँ वर्षको अवसरमा आन्तरिक पर्यटकको भीड लाग्ने यो पोखरी क्षेत्रमा प्रशस्तै पर्यटकीय सम्भावना रहेको छ । तस्बिर: प्रकाश धौलाकोटी,तेह्रथुम


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

काठमाडौं । आजको नेपाली बजारमा विदेशी मुद्राको भाउ यसप्रकार रहेको छ । राष्ट्र बैंकको

लिस्बन । युरोपेली मुलुक पोर्चुगलमा रहेका नेपालीलाई राहदानी सेवा प्रदान गर्नका लागि राहदानी विभाग

काठमाडौं । स्किल सेवा प्रालिले घर निर्माण सम्बन्धी निःशुल्क प्राविधिक परामर्श दिने भएको छ